Ποιοι είμαστε?

Είμαστε μια άρτια στελεχωμένη ομάδα, με ειδικά εκπαιδευμένο, έμπειρο και καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι Αξίες Μας

Η ηθική, η εμπιστοσύνη, η προσαρμοστικότητα, το ομαδικό πνεύμα, το μακροπρόθεσμο όραμα και η ευελιξία.

Πώς Παραδίδουμε?

Συνδυάζοντας την αξιοπιστία των μεθόδων, εμπνευσμένες από το πιο προηγμένες ελεγκτικές και συμβουλευτικές τεχνικές.

Specialized Consulting

Η Τεχνογνωσία είναι το κλειδί της επιτυχίας μας.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Στόχος της: η συμπαγής και αδιαμφισβήτητη επιτυχία των πελατών της, μέσα από δυνατές στρατηγικές και μελετημένες κινήσεις. Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία μας καθιερώθηκε στο χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων.

Κλείστε Ραντεβού Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο ρόλος της καινοτομίας

στην κερδοφορια

προβάλλει ως μια από τις πλέον σημαντικότερες παραμέτρους για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα σε όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων.

Κλείστε Ραντεβού

Κλάδοι Δραστηριότητας

Η εξέλιξη των ευκαιριών στην αγορά απαιτεί ολοκληρωμένες διεργασίες και διαδικασίες.

Τράπεζες

Δημόσιο

Βιομηχανίες

Φαρμακαποθήκες

Retail

Τουρισμός

Υγεία

Εστίαση

Επιστημονική Έρευνα

Σημαντικό είναι το επιστημονικό έργο της Εταιρείας μας, με την ερευνητική της ομάδα να υλοποιεί και να παρουσιάζει σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα ελεγκτικής, λογιστικής, νέων τεχνολογιών και εταιρικής διακυβέρνησης.

Τελευταία άρθρα

Μείνετε ενημερωμένοι για τα πιο πρόσφατα νέα.

 • Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019 12:13:07 μμ

Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους του ΟΑΕΔ που θέλουν να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση, με επιδότηση εως 12.000 ευρώ.

Στοιχεία επιχειρηματικού Σχεδίου 

1/ Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του σχεδίου ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της παρούσας.

2/ Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας

3/ Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).

4/ Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηματικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων.

5/ Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 όπως: α) Αγροδιατροφή, β) Βιομηχανία Τροφίμων, γ) Ενέργεια, δ)Εφοδιαστική Αλυσίδα, ε) Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, στ) Περιβάλλον, ζ) Τουρισμός, η) Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, θ) Υλικά – Κατασκευές, Υγεία – Φάρμακα.

Δαπάνες που μπαίνουν στο πρόγραμμα

- Ενοίκια επαγγελµατικού χώρου

- Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελµατικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρµανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρουµένων όσων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη)

- Νοµική, συµβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελµατικής κατάρτισης, συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά / εφηµερίδες / βάσεις δεδοµένων / επιστηµονικούς διαδικτυακούς κόµβους, κόστος παρακολούθησης ηµερίδων/συνεδρίων.

- ∆απάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συµµετοχής σε εκθέσεις
- Προµήθεια αναλωσίµων
- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία - εταίρων)
Επιλέξιµη δαπάνη αποτελούν οι εξοφληµένες ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία και των εταίρων σε περίπτωση σύστασης νοµικής οντότητας (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) που αφορούν στη νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

- Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 

- Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού ύψους 1500€

∆ιάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) µήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο
τουλάχιστον 51%, β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος. 5.3. 

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:
η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,

η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και

η τρίτη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά τη λήξη του β΄εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής - επιχειρηματικού σχεδίου,  πρέπει σωρευτικά:

1/ να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως  66 ετών,

2/ να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι  την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης

3/ να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 4/7/2019 και µετά.

Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηματικό σχέδιο και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

 • Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 12:04:16 μμ

Υπηρεσίες Business Reporting

Υπηρεσίες Business Reporting προς επιχειρήσεις και οργανισμούς

Η εταιρεία μας σας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με στόχο τη βέλτιστη απόδοση της επιχείρησής σας και τη σωστή λήψη των αποφάσεων. Συγκεκριμένα, μία από τις υπηρεσίες μας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση χρηματοοικονομικών αναφορών τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα. Διαχειριζόμαστε τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησής σας και σας παραδίδουμε τις αναφορές των πωλήσεων, του ταμειακού προγραμματισμού (cash flow), της ανάλυσης του περιθωρίου κέρδους (margin analysis) και της ενηλικίωσης των υπόλοιπων πελατών (aging analysis) με τη χρήση Microsoft Excel και Power Bi.

 • Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 4:20:13 μμ

Τι είναι ο προϋπολογισμός και γιατί είναι σημαντική η σύνταξή του σε μια εταιρεία;

Τι είναι ο προϋπολογισμός και γιατί είναι σημαντική η σύνταξή του σε μια εταιρεία;

Ο προϋπολογισμός είναι μία αναλυτική και λεπτομερής εκτίμηση των μελλοντικών εσόδων και εξόδων σε μια εταιρεία. Είναι η διοικητική λειτουργία και ένα εργαλείο συντονισμού των δραστηριοτήτων της κάθε εταιρείας που περιλαμβάνει τη θέση των στόχων, την οικοδόμηση λεπτομερών χρηματοοικονομικών εκτιμήσεων, την ανάθεση ειδικών ευθυνών και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας (Μπακάλης, 2018). Μέσω της επίτευξης αυτών που αναφέραμε, επιδιώκεται η αύξηση του μεριδίου αγοράς, η αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων καθώς και η μείωση του ποσοστού του κόστους πωληθέντων προς τις πωλήσεις. Πρακτικά, ο προϋπολογισμός είναι ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο παρουσιάζει τη μελλοντική εικόνα της επιχείρησης μέσα στο επόμενο έτος, αν μιλάμε για ετήσιο προϋπολογισμό, θέτοντας όσο γίνεται πιο ρεαλιστικούς στόχους. Μέσω της διαδικασίας αυτής δημιουργείται η ανάγκη προς τα στελέχη να προγραμματίζουν και να μειώνουν τον κίνδυνο για τις μελλοντικές δραστηριότητες. Επίσης, ενισχύεται η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων μέσα σε μία επιχείρηση και παρέχεται ουσιαστικά ένα σχέδιο δράσης το οποίο αποτελεί τη βάση για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της απόδοσης. Αυτό αποτελεί τη βάση του ελέγχου και βοηθάει στην ταύτιση των στόχων μεταξύ στελεχών και διοίκησης.

Ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της κάθε εταιρείας ο προϋπολογισμός καταρτίζεται αναλυτικά ανά προϊόν, μήνα, πελάτη κτλ. και διενεργείται εκτίμηση της τιμής πώλησης συμπεριλαμβανομένου της πολιτικής εκπτώσεων και της ομαδοποίησης των προϊόντων. Συνεπώς, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κάποιοι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες όπως:

Εσωτερικοί παράγοντες

✔️ Οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις και τα κέρδη

 • ανά προϊόν
 • ανά πωλητή
 • ανά γεωγραφική περιοχή
 • ανά κανάλι διανομής

✔️ Τα νέα προϊόντα της επιχείρησης

✔️ Οι στρατηγικές μάρκετινγκ και προώθησης που θα χρησιμοποιηθούν

✔️ Το ύψος των ανεκτέλεστων παραγγελιών

Εξωτερικοί παράγοντες

 • Οι προβλέψεις για τη γενικότερη πορεία της εθνικής οικονομίας και των διεθνών τάσεων
 • Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη του κλάδου
 • Οι συνθήκες ανταγωνισμού -Προϊόντα (Υποκατάστατα – Συμπληρωματικά)
 • Ανταγωνιστές, διαπραγματευτική δύναμη πελατών, διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών

Στοιχεία επιχειρηματικού Σχεδίου 

1/ Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του σχεδίου ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της παρούσας.

2/ Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελματικής εμπειρίας

3/ Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).

4/ Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και/ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. Εξετάζεται και βαθμολογείται η ύπαρξη δικτύων (οριζόντιες επιχειρηματικές συνέργειες ή κάθετες παραγωγικές συνέργειες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών, συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων.

5/ Συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 όπως: α) Αγροδιατροφή, β) Βιομηχανία Τροφίμων, γ) Ενέργεια, δ)Εφοδιαστική Αλυσίδα, ε) Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, στ) Περιβάλλον, ζ) Τουρισμός, η) Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, θ) Υλικά – Κατασκευές, Υγεία – Φάρμακα.

Δαπάνες που μπαίνουν στο πρόγραμμα

- Ενοίκια επαγγελµατικού χώρου

- Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελµατικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρµανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρουµένων όσων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη)

- Νοµική, συµβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελµατικής κατάρτισης, συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά / εφηµερίδες / βάσεις δεδοµένων / επιστηµονικούς διαδικτυακούς κόµβους, κόστος παρακολούθησης ηµερίδων/συνεδρίων.

- ∆απάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συµµετοχής σε εκθέσεις
- Προµήθεια αναλωσίµων
- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία - εταίρων)
Επιλέξιµη δαπάνη αποτελούν οι εξοφληµένες ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία και των εταίρων σε περίπτωση σύστασης νοµικής οντότητας (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) που αφορούν στη νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

- Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 

- Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού ύψους 1500€

∆ιάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) µήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο
τουλάχιστον 51%, β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος. 5.3. 

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:
η πρώτη δόση, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,

η δεύτερη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και

η τρίτη δόση, ύψους έως τέσσερις (4.000) Ευρώ της περίπτωσης α), έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5.2, καταβάλλεται µετά τη λήξη του β΄εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής - επιχειρηματικού σχεδίου,  πρέπει σωρευτικά:

1/ να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως  66 ετών,

2/ να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι  την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης

3/ να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 4/7/2019 και µετά.

Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηματικό σχέδιο και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Εγγραφείτε εδώ

Αποκτήστε τα ενημερωτικά μας δελτία.

Επικοινωνία

Papanastasiou & Co.
Business Consultants.

Νεροκούρου 49
Χανιά, Τ.Κ. 73100

(+30) 28210 75664
(+30) 28210 70117
(+30) 69598 34119

Φόρμα επικοινωνίας

Στρατηγικοί Συνεργάτες

Ενδεικτικοί Πελάτες